Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών

Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών Bachelor και Master των αποφοίτων του ομίλου κολεγίων ICBS, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, έχουν ισοδυναμία τίτλου σπουδών με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η αναγνώριση από το ΑΤΕΕΝ είναι άμεση και οι απόφοιτοι του ομίλου κολεγίων ICBS δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις σε κανένα μάθημα. Και τούτο διότι τα αναλυτικά προγράμματα των συνεργαζομένων πανεπιστημίων δεν έχουν ουσιώδεις διαφορές, ούτε ελλείποντα έτη σπουδών και πιστωτικών μονάδων (credits) με τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής (τετραετούς φοιτήσεως, όπως προβλέπεται από το νόμο 4093/12).

Με βάση τις αναγνωρίσεις από το ΣΑΕΠ που έχουν εκδοθεί μέχρι το 2019, και όσες γίνουν από τη σύσταση του ΑΤΕΕΝ και μετά,  οι κάτοχοι των τίτλων μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψή τους σε δημόσιες υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι να μοριοδοτούνται για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Παραθέτουμε ενδεικτικές πράξεις των αποφάσεων του ΣΑΕΠ για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Όσοι από τους αποφοίτους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο ΑΤΕΕΝ, για την Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης παρακαλούμε να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, 

(https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691).